[ nacházíte se ] úvodní stránka >> základní informace

Základní informace

Řešení pohledávky cestou exekuce je podmíněno existencí tzv. exekučního titulu, jímž je např. vykonatelné rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy, rozhodčí nález apod., prostě jakékoli rozhodnutí, jež lze podle českého právního řádu vykonat. Může jít o titul zavazující dlužníka nejen k peněžitému plnění, ale i k vydání věci, vykonání prací a úkonů atd. Nová právní úprava je plně nastavena na postižení všech forem závazků tak, aby se věřitel mohl dobrat svých práv cestou jejich vynucení.

Není-li exekuční titul k dispozici, je možné jej zajistit prostřednictvím tzv. exekutorského zápisu, kterým exekutor osvědčuje prohlášení dlužníka o svolení s přímou vykonatelností jeho závazku. O tomto institutu je podrobněji pojednáno výše.

Na rozdíl od dosavadní velmi zdlouhavé praxe není třeba navrhovat konkrétní způsob provedení exekuce, neboť soudní exekutor sám ve spolupráci s věřitelem – oprávněným – o něm rozhodne. Má přitom  zákonnou možnost rozhodnout zejména o

  • srážkách ze mzdy a jiných příjmů,
  • přikázání pohledávky,
  • prodeji movitých věcí a nemovitostí,
  • prodeji podniku,
  • prodeji obchodního podílu,
  • postižení jiných práv,
  • uspokojení práv nepeněžním plněním.

Pro své působení využívá soudní exekutor zákonem nařízené součinnosti třetích osob včetně soudů, orgánů státní správy, notářů, bank, policie, pojišťoven, penzijních fondů, advokátů, centrálních evidencí a dalších. Disponuje tak masivní podporou především při sběru informací nutných pro správné rozhodnutí o způsobu provedení exekuce a potřebných k zajištění exekvovatelných majetkových hodnot.

Odměna soudního exekutora je hrazena povinným, tedy dlužníkem, a je nejčastěji vypočtena podílem z hodnoty pohledávky. Pro zjednodušení komunikace, motivaci exekutora a pro dosažení maximální efektivnosti postupu je  vhodné uzavřít smlouvu o provedení jednotlivé exekuce nebo v případě stabilnější spolupráce rámcové smlouvy o provádění exekucí.

Závěr

Soudní exekutoři představují revoluční pozitivní změnu právního prostředí ve vymahatelnosti a vynutitelnosti nároků věřitelů a postihu dlužníků. Soudní exekutor je novou kategorií mezi odbornými právnickými stavy. Je propojením odbornosti advokáta, notáře, soudce a dražebníka. Jeho právní služba je v pravém slova smyslu komplexní.

Smyslem změny je především vůbec zajistit majetkové hodnoty, jejich realizaci (zpeněžení) a převod ve prospěch věřitele. To vše bez zdlouhavých soudních průtahů, čistou právní cestou a bez mnohdy „paralegálních“ metod vymahačských nebo inkasních agentur.